Thursday, 12 July 2012

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN SAINS MEMUPUK PENCAPAIAN DALAM BIDANG SAINS : KAJIAN KES DI SK BAHAGIA, KUALA KRAI, KELANTAN
Oleh

Hj Zohari Muda
Pensyarah Cemerlang Sains


Jabatan Sains
Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu,
Pengkalan Chepa, Kelantan.
Tahun 2010
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN SAINS
MEMUPUK PENCAPAIAN DALAM BIDANG SAINS : KAJIAN KES DI SEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIA, KUALA KRAI, KELANTAN

Oleh
Hj Zohari Muda
Pensyarah Cemerlang Sains
Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu

1.0       PENDAHULUAN
      Persekitaran pembelajaran yang kondusif adalah satu daripada keperluan dalam mempastikan kecemerlangan pencapaian dalam semua bidang akademik. Kajian ini adalah untuk  melihat hubungan antara persekitaran pembelajaran sains dengan pemupukan minat murid dalam bidang sains di SK Bahgian, Kuala Krai Kelantan.

2.0       LATAR BELAKANG SK BAHAGIA, KUALA KRAI
Setiap IPGM mempunyai sekolah angkat pedalaman masing-masing. Hal ini sejajar dengan hasrat Kementerian pelajaran Malaysia bagi merapatkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dan sekolah luar Bandar. Sehubungan itu, IPGM Kampus Kota Bharu telah memilih SK Bahagian, Kuala Krai sebagai sekolah angkat pedalaman. SK Bahagia, Kuala Krai adalah sebuah sekolah pesisir sungai yang terletak kurang lebih 135 km dari bandar Kota Bharu. Perjalanan dari Kota Bharu selama 1 ½ jam menaiki kereta, menaiki bot selama 45 minit dan kemudiannya berjalan kaki atau menumpang motorsikal atau lori sejauh 3 km. Rata-rata polupasi penduduk Kg Bahagia dan sekitarnya yang menghantar anak mereka belajar di SK Bahagia berpekerjaan sebagai penoreh getah dengan tahap pendidikan ibubapa yang rendah. IPG Kampus Kota Bharu diamanahkan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik UPSR SK Bahgia, dan saya telah dilantik sebagai penyelaras kecemerlangan Sains UPSR SK Bahagia.

3.0      PERMASALAHAN KAJIAN
     Pencapaian murid di sekolah pedalaman adalah bergantung kepada para guru dan para guru di SK Bahagia pula adalah terdiri dari para guru permulaan yang kurang pendalaman dalam pengajaran. Sekolah pedalaman juga ketinggalan dari segi kemudahan-kemudahan pembelajaran kondusif, khususnya dalam mata pelajaran sains. Pencapaian mata pelajaran sains UPSR di sekolah pedalaman adalah amat merosot, khsusnya di pedalaman negeri Kelantan.
Selaku Pensyarah Cemerlang yang terlibat secara langsung dalam meningkatkan kecemerlangan di SK Bahagia, saya telah berbincang dengan Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran (Akademik), Ketua Panitia Sains dan guru mata pelajaran sains untuk mewujudkan satu persekitaran pembelajaran sains secara komprehensif, kondusif dan menyeluruh bagi mewujudkan minat belajar sains di kalangan para murid.

4.0       OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian ini adalah untuk ;
4.1 melihat hubungan antara Persekitaran Pembelajaran Sains dengan  pencapaian murid dalam bidang sains UPSR SK Bahagia.
4.2 melihat hubungan antara minat belajar sains di kalangan murid dengan pembentukan persekitaran Pembelajaran Sains di SK Bahagia.

5.0       KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
Kerangka Konseptual kajian adalah merujuk Rajah di bawah yang melibatkan satu penggabungan antara pengajaran dan pembelajaran sains secara formal dan tidak formal dalam mempastikan kecemerlangan mata pelajaran sains di SK Bahagia.
    Rajah 7.0 :  Kerangka Konseptual Kajian Persekitaran Pembelajaran Sains,      
                            SK Bahagia

6.0       PERSEKITARAN PEMBELAJARAN SAINS

Persekitaran Pembelajaran Sains (PPS) ditakrifkan sebagai satu persekitaran dalam pengajaran dan pembelajaran sains yang diwujudkan samada di sekolah atau di rumah bagi mewujudkan minat dan motivasi para murid untuk belajar mata pelajaran sains secara tekun dan bersungguh-sungguh dengan objektif akhirnya mencapai keputusan peperiksaan yang baik.
Persekitaran Pembelajaran Sains seperti kemudahan Sudut Sains, Taman Sains, Pusat Sumber Sains, Pusat Penerokaan Kendiri Sains (Self Acess Learning), Klinik Sains, Bicara Tokoh Sains dan Bank Soalan Sains amat kurang diberi perhatian di sekolah pedalaman. Pengajaran gurulebih bertumpu kepada kaedah pengajaran berpabdukan buku teks semata-mata tanpa mengambil kira faktor pesekitaran pembelajaran sains secara menyeluruh.

6.1 Sudut Sains

Sudut Sains ialah satu sudut yang disediakan di papan kenyataan belakang kelas dimanfaatkan dengan sumber-sumber maklumat pembelajaran sains. Ruangan suudut Sains ini akan dipenuhi dengan tampalan surat khabar dan lain-lain bahan pembelajaran yang sesuai. Satu jadual bertugas secara bergilir-gilir setiap minggu diwujudkan oleh guru sains kelas tersebut.

6.2 Taman Sains

Taman Sains ialah taman herba dan flora yang diwujudkan secara bersama-sama oleh murid dengan bimbingan guru sains dan pekerja am sekolah. Taman Sains ini merupakan suatu taman rehat yang boleh dimanfaatkan oleh murid pada waktu petang untuk mengulangkaji pelajaran.

6.3 Pusat Sumber Sains

Pusat Sumber Sains merujuk kepada satu sudut dalam Pusat Sumber Sk Bahagia yang dikhususkan kepada buku-buku sains yang meliputi buku-buku bacaan tambahan, buku-buku ulangkaji, buku-buku soal jawab mata pelajaran sains. Sudut ini dilabelkan bagi menarik minat para murid.

6.4 Pusat Penerokaan Kendiri Sains

Pusat Penerokaan Kendiri Sains merupakan satu pusat akses kendiri para murid menggunakan kemudahan computer dan jaringan internet yang disediakan oelh pihak sekolah. Pusat ekses kendiri sains ini berpusat di Makmal Komputer Sk Bahagia. Para murid dengan panduan para guru akan dididik untuk mengakses portal-portal pendidikan sains yang bersesuaian bagi mencari informasi sains dan bagi menarik minat mereka terhadap mata pelajaran sains.

6.5 Klinik Sains

Klinik Sains merujuk kesediaan guru meluangkan masa mereka pada waktu rehat selama dua hari seminggu iaitu pada hari Isnin dan Rabu di kantin sekolah bagi menjawab semua soalan berkaitan sains yang diajukan oleh murid.

6.6 Bicara Tokoh Sains

Bicara tokoh sains ialah program motivasi berterusan yang disediakan secara berkala dan berjadual dengan membawa tokoh sains seperti penceramah sains, guru cememerlang sains dari Pejabat Pendidikan Daerah atau jemputan khas yang dirasakan perlu dan sesuai. Program ini diadakan sebulan sekali dengan member fokus kepada murid tahun 4, 5 dan 6. Antara tokoh yang dibawa ialah Datuk Dr Syeikh Mudzafar Shukor (Angkasawan Negara), anak kelahiran Kg Bahagia yang menjadi Jurutera di Kuala Lumpur, Pegawai Sains dari JPN dan juga pegawi sains dari PPD.
Datuk Syeikh Mudzafar Shukor di bawa ke SK Bahagia semata-mata untuk meningkatkan motivasi sains para murid. Semua murid tahun 6 SK Bahagia diberi peluang untuk bersoal jawab dengan Datuk Syeikh Mudzafar tentang pengalamannya di angkasa lepas. Masing-masing murid menyatakan keseronokan mereka bertanya soalan kepada Datuk Syeikh Mudzafar.

6.7 Bank Soalan Sains

Bank Soalan Sains merujuk kepada koleksi soalan-soalan UPSR mata pelajaran sains yang disediakan oleh Panitia Sains SK Bahagia. Soalan ini dikumpulkan mengikut tahun dan juga melibatkan soalan-soalan percubaan dari sekolah-sekolah elit di Kota Bharu dan di luar Kelantan. Para murid tahun 6, boleh pada bila-bila meminjam soalan-soalan tersebut untuk tujuan ulangkaji.
7.0       PRESTASI 2009 SEBAGAI SUATU PENILAIAN PROGRAM
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN SAINS, SK BAHAGIA

Prestasi UPSR 2008 dijadikan sebagai prestasi asas dengan peratus kelulusan adalah sebanyak 80 peratus. Setelah Persekitaran Pembelajaran Sains di perkenalkan, prestasi UPSR 2009 memperlihatkan kenaikan sebanyak 13.3 peratus, kepada 93.3 peratus. Manakala keputusan 2010 diharapkan member keputusan yang lebih baik.

Tahun
A
B
C
Bilangan Lulus
Bilangan Gagal
Peratus Lulus
Bilangan Calon
2008
(Sebenar)
1
6
17
24
7
80.0 %
31
2009
(Sebenar)
1
12
15
28
2
93.3 %
30
2010
(Target)
11
7
13
31
0
100 %
31

     JADUAL 1 :  Keputusan Mata Pelajaran Sains UPSR 2008 dan 2009,                 
                         SK Bahagia8.0       KAJIAN MINAT MURID TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS MELALUI  
           PROGRAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN SAINS, SK BAHAGIA

Soalan 1 : Adakah anda semakin minat belajar sains pada tahun ini (2009)  
                 berbanding pada tahun lepas (2008)

Minat / Sikap
Bilangan Murid
Semakin Minat
27
Sama Sahaja
3
Bertambah Berkurang Minat
0
Tidak Pasti
0
JUMLAH
30

      JADUAL 2 : Minat Murid Tahun Enam 2009 terhadap pembelajaran sains  
   kesan Program Persekitaran Pembelajaran Sains

Berdasarkan kajian, semua murid menyatakan minat terhadap mata pelajaran sains kedan daripada Program Persekitaran Pembelajaran Sains dengan seramai 27 orang murid menyatakan semakin bertambah minat mempelajari mata pelajaran sains.


Soalan 2 : Sila tandakan Program yang paling mambantu menambah minat
                 anda kepada mata pelajaran sains

Minat / Sikap
Paling Minat
Minat Kedua
Minat Ketiga
Susut Sains
2
2
3
Taman Sains
1
2
4
Pusat Sumber Sains
1
3
3
Pusat Akses Kendiri Sains
3
14
2
Klinik Sains
2
4
3
Bicara Tokoh Sains
18
2
3
Bank Soalan Sains
3
3
12
JUMLAH
30
30
30

JADUAL 3 : Senarai Minat Murid Tahun Enam 2009 Berasaskan Program 
                    Pembelajaran Sains

Daripada tiga pilihan utama, didapati seramai 18 orang murid menyatakan bahawa Bicara Tokoh Sains paling diminati. Hal ini mungkin disebabkan oleh kehadiran YBhg Datuk Dr Syeikh Mudzafar Shukor yang meluangkan masa dan bermesra dengan mereka. Pilihan kedua ialah Pusat Akses Kendiri Sains dan pilihan ketiga ialah bank soalan sains.
            Hal ini menunjukkan bahawa minat para murid untuk mempelajari mata pelajaran sains semakin meningkat dengan kemujudan Program Persekitaran pembelajaran Sains.

9.0       PENUTUP

Hasil daripada Program Persekitaran Pembelajaran Sains, para murid dilihat semakin minat untuk mempelajari mata pelajaran sains. Semoga keputusan UPSR 2010 yang akan diumumkan nanti akan menunjukkan hasil yang lebih baik.


10.0      BIBLIOGRAFI

Abdullah Mohd. Noor. 1986. Cabaran Profesionalisme Perguruan. Seminar Pendidikan Kebangsaan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Ismail Jusoh, dan Zuraida Ismail. 1996. Sikap dan Keyakinan Guru Sains Sekolah Rendah Terhadap Pengajaran Sains. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik. Bangi.

Mah, C. L. 2000. Keperluan Profesional di Kalangan Guru-Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Kemaman dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Berterusan. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Rahmat, Abdul Ghaffar Md. Noor, dan Arbain Subki. 1995. Kajian Keperluan Latihan Guru-Guru Sains dan Pentadbir Sekolah Rendah Bahagian Bintulu, Sarawak. Projek Penyelidikan Peruntukan Agensi Pusat 1995. Bahagian Pendidikan Guru, KPM.

Noor Anisah Mahmudin. 2000. Masalah Pengajaran Sains KBSR di Sekolah-sekolah Rendah di Daerah Hulu Selangor. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Samsiah Shafii. 1999. Satu Tinjauan Terhadap Pengajaran Sains UPSR. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shaiful Anuar Mohamad Zamin. 1998. Pendidikan Sains KBSR: Satu Kajian Tentang Masalah Pengajaran di Sekolah-sekolah Rendah di Negeri Perak. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tamby Subahan Mohd. Meerah 1999. Dampak Penyelidikan Pembelajaran Sains Terhadap Perubahan Kurikulum. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

No comments:

Post a Comment